Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, kierownik zamawiającego powołuje komisję do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, zwaną dalej "komisją przetargową". Zarządzenia burmistrza wydawane są w dwóch trybach, jako zarządzenia organu wykonawczego oraz jako zarządzenia kierownika urzędu.
W której z powyższych kategorii winny być ujęte zarządzenia w sprawie powołania komisji przetargowych?
Komisje powoływane są przez burmistrza zarówno dla oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert, gdy zamawiającym jest gmina, jak również gdy zamawiającym jest Urząd Miejski.

 Zależnie od rodzaju podmiotu pełniącego rolę zamawiającego w odniesieniu do danego zamówienia publicznego, powoływanie komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia następować będzie w drodze zarządzenia burmistrza - organu wykonawczego gminy miejskiej - kiedy zamawiającym jest gmina jako osoba prawna albo burmistrza - kierownika urzędu - gdy zamówienia udziela jednostka budżetowa gminy - Urząd Miejski.


Burmistrz jest jednoosobowym organem wykonawczym gminy miejskiej. Jest on zarazem kierownikiem urzędu miasta (lub miasta i gminy), posiadającego status aparatu pomocniczego burmistrza (wójta, prezydenta miasta) oraz jednostki budżetowej.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163) komisja przetargowa powoływana jest przez kierownika zamawiającego. (art. 19 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych).
Definicja legalna "kierownika zamawiającego" - w rozumieniu ustawy - Prawo zamówień publicznych - zawarta jest w art. 2 pkt 3) tego aktu. Zgodnie z brzmieniem przywołanego przepisu za kierownika zamawiającego należy uważać osobę lub organ, który, zgodnie z obowiązującymi przepisami, statutem lub umową jest uprawniony do zarządzania zamawiającym, z wyłączeniem pełnomocników zamawiającego.
Zarówno w sytuacjach, gdy zamawiającym jest gmina, jak i wówczas, gdy zamawiającym jest urząd miejski, kierownikiem zamawiającego, zgodnie ze wskazaną powyżej definicją, jest burmistrz. Nie działa on w tym przypadku jedynie jako organ administracji publicznej, lecz albo: jako organ wykonawczy gminy jako osoby prawnej, gdy zamawiającym jest gmina, bądź też - jako kierownik urzędu gminy, gdy zamawiającym jest ta jednostka budżetowa. Dlatego też forma powoływania komisji przetargowych zróżnicowana będzie w zależności od tego, który z powyższych podmiotów będzie występować jako zamawiający.