Komisja zamierza pozwać Polskę przed Europejski Trybunał Sprawiedliwości w związku z nieprzestrzeganiem unijnego prawodawstwa w dziedzinie ochrony środowiska dotyczącego zapobiegania powodziom. Przepisy te należało wprowadzić do listopada 2009 r.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2007/60/WE w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim (Dz. U. UE. L. z 2007 r. Nr 288 poz. 27) ma na celu ograniczenie ryzyka powodziowego, z którym wiąże się zagrożenie zdrowia, środowiska naturalnego, dziedzictwa kulturowego i działalności gospodarczej, a także zarządzanie tym ryzykiem. Zgodnie z wymogami dyrektywy państwa członkowskie są zobowiązane do przeprowadzenia do 2011 r. wstępnej oceny ryzyka mającej wskazać dorzecza oraz związane z nimi obszary nadbrzeżne, na których występuje zagrożenie powodziowe. Następnie, do 2013 r., państwa członkowskie powinny sporządzić dla tych obszarów mapy ryzyka, a do 2015 r. ustanowić plany zarządzania ryzykiem powodziowym. Mapy ryzyka mają służyć zapobieganiu, ochronie i gotowości do akcji ratunkowej.

Polska w styczniu br. otrzymała wezwanie do usunięcia uchybienia, a następnie w lipcu uzasadnioną opinię w ramach postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Ponieważ Polska nie podjęła żadnych kroków, by dokonać transpozycji dyrektywy, Komisja kieruje sprawę do Trybunału.

Opracowanie: Rafał Bułach, RPE WKP

Źródło: http://europa.eu/rapid, stan z dnia 25 listopada 2010 r.