Komisja Europejska przedstawiła plan działań na rok 2013, także w zakresie ochrony środowiska

Jedną z głównych inicjatyw Komisji Europejskiej w zakresie ochrony środowiska będzie nowy pakiet klimatyczno-energetyczny obejmujący okres do roku 2030. Oprócz nowych środków legislacyjnych dotyczących emisji gazów cieplarnianych, efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii, Komisja przygotuje również kompleksową strategię adaptacji do zmian klimatu.

Komisja planuje dokonać przeglądu przepisów dotyczących odpadów mającego na celu rozwój rynku recyklingu odpadów. Komisja potwierdziła również, że dokona przeglądu przepisów dotyczących jakości powietrza. Raport opublikowany w ubiegłym tygodniu przez Europejską Agencję Ochrony Środowiska wykazał, że dyrektywa NEC (dyrektywa 2001/81/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2001 r. w sprawie krajowych poziomów emisji dla niektórych rodzajów zanieczyszczenia powietrza), która zostanie poddana przeglądowi w przyszłym roku, nie przyczyniła się do zmniejszenia zakwaszenia gleby i wód oraz zmniejszenia ilości terenów odznaczających się dużą koncentracją substancji odżywczych.

Ponadto, Komisja wyda dokument programowy w sprawie bezpieczeństwa wydobycia w Europie węglowodorów niekonwencjonalnych. We wrześniu br. Komisja opublikowała trzy raporty dotyczące wydobycia gazu łupkowego. Jeden z nich koncentruje się na wpływie wydobycia gazu łupkowego na rynek energii, dwa pozostałe na zmianach klimatycznych oraz wpływie na środowisko.

W sektorze transportowym, Komisja zaproponuje dalsze rozluźnienie ograniczeń w drogowych przewozach kabotażowych, co ma przyczynić się do obniżenia emisji CO2 i zwiększenia konkurencyjności sektora towarowego.

Opracowanie: Łukasz Matłacz

Źródło: www.eko-net.pl, stan z dnia 26 października 2012 r.

Data publikacji: 26 października 2012 r.