Kolejne ekologiczne projekty otrzymają wsparcie z funduszy EOG

Już ponad 220 mln zł z funduszy EOG przeznaczono na energię odnawialną oraz ochronę powietrza. W wyniku oceny kolejnych wniosków o dofinansowanie, wsparcie finansowe z funduszy EOG otrzymają nowe projekty zmniejszające emisję gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza oraz przyczyniające się do zwiększenia produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

5 września 2014 r. Komitet ds. Wyboru Projektów zatwierdził rozszerzoną listę rankingową projektów zgłoszonych do dofinansowania z funduszy EOG w ramach otwartego naboru wniosków dla Programu PL04 "Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii" do rezultatu „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach”.

Na listach znalazły się łącznie 83 projekty, z czego:

- 76 dotyczy efektywności energetycznej (rozszerzenie listy o 4 projekty),

- 7 dotyczy energii odnawialnej (lista nie uległa zmianie).

Realizacja powyższych przedsięwzięć pozwoli na ograniczenie emisji CO2 o ponad 90 tys. ton rocznie.

Opracowanie: Ewa Saj

Źródło: www.mos.gov.pl, stan z dnia 10 września 2014 r.

Data publikacji: 10 września 2014 r.