Celem przedsięwzięcia jest budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie o zdolności przetwarzania 150 000 Mg odpadów komunalnych rocznie. W skład ZTUO wchodzić będzie ponadto instalacja do waloryzacji żużli o wydajności 37 800 Mg/rok oraz instalacja zestalania i chemicznej stabilizacji pyłów i stałych pozostałości z oczyszczania spalin o wydajności 10 500 Mg/rok.
Budowana instalacja umożliwi redukcję strumienia odpadów kierowanych na składowisko w stosunku do przyjmowanych przez zakład do 7 %.

Projektowany system obejmuje obszar Miasta Szczecin, powiatu polickiego oraz regionów CZG-RXXI, Stargardzko-Wałeckiego, Południowo- Zachodniego zamieszkałego łącznie przez ok. 1200 tys. mieszkańców.

Beneficjentem środków unijnych od momentu utworzenia jest Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Spółka o.o. będąca w 100% własnością Gminy Miasta Szczecin.
Spółka będzie realizowała działania operacyjne związane z realizacją obowiązku własnego miasta w zakresie gospodarki odpadami wynikającego z ustawy o samorządzie gminnym.

Koszt całkowity przedsięwzięcia wyniesie 576 048 000 zł, przy czym kwota dofinansowania w ramach POIiŚ wyniesie 255 000 000 zł.

Konrad Miłoszewski, NFOŚi GW