Zwiększenie znaczenia procedury zgłoszeniowej oraz kompleksowość nowych regulacji - to podstawowe zmiany, które ma wprowadzić nowa ustawa - Kodeks budowlany.
Jak wynika ze wstępnych założeń do projektu ustawy - Kodeks budowlany, przedstawionych 5 sierpnia br., ustawa ma odnosić się wyłącznie do spraw związanych z budową, utrzymaniem i rozbiórką obiektów budowlanych. Proces budowlany powinien być uregulowany w ustawie od początku do końca: od ustalenia lokalizacji obiektu do zakończenia wykonywania przy nim robót budowlanych. Nowe regulacje mają też ograniczyć katalog przypadków, w których wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę w formie decyzji administracyjnej. Przeważać ma procedura zgłoszeniowa, a wszystkie procedury powinny ulec znacznemu uproszczeniu.
Wstępne założenia do projektu Kodeksu budowlanego zaprezentowano w trakcie spotkania z podsekretarzem stanu w Ministerstwie Infrastruktury Januszem Żbikiem i Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego Robertem Dziwińskim. Spotkanie zorganizowano z inicjatywy prezesa Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Andrzeja Rocha Dobruckiego, a uczestniczyli w nim prezes Krajowej Rady Izby Architektów RP Wojciech Gęsiak i prezes Krajowej Izby Urbanistów Jacek Sztechman oraz przewodniczący okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
W trakcie spotkania przedstawiciele środowisk samorządu budowlanego zwrócili uwagę, że w dalszych pracach nad założeniami dotyczących Kodeksu budowlanego powinny być wykorzystane już wcześniej zgłoszone przez Izbę Inżynierów Budownictwa, Izbę Architektów oraz Izbę Urbanistów propozycje koniecznych zmian w ustawie - Prawo budowlane. Zadeklarowano również udział środowiska zawodowego inżynierów budownictwa, architektów i urbanistów w zapowiedzianych na koniec bieżącego roku konsultacjach społecznych dotyczących założeń do nowej ustawy - Kodeks budowlany.
Więcej: www.mi.gov.pl/2-482be1a920074-1794335-p_1.htm
Opracowanie: Patryk Ciurak, RPE WKP.
Źródło: www.mi.gov.pl
Opublikowano: www.samorzad.lex.pl

Data publikacji: 9 sierpnia 2011 r.