Kogo trzeba wskazać w procesie rejestracji do krajowej bazy KOBIZE jako pierwszego (i drugiego) upoważnionego przedstawiciela do prowadzenia sprawozdawczości dla opisanego zakładu - osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu wskazaną w KRS lub mającą upoważnienie szczególne? Czy przy wypełnianiu takiego typu formularza można żądać takich danych (wrażliwych) jak nr PESEL i nr dowodu osobistego?


Odpowiedź:

Zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru formularza raportu oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2011 r. Nr 3, poz. 4) – dalej r.k.b.e.g., w formularzu rejestracyjnym wskazujemy osobę (osoby) uprawnioną do reprezentowania zakładu np. według KRS i w tym przypadku nie ma potrzeby (r.k.b.e.g. nie wymaga) podawania dokumentu tożsamości i nr PESEL.


Natomiast, zgodnie z § 3 pkt 2 ppkt 7 r.k.b.e.g., podajemy osoby upoważnione do sprawozdawczości i musimy podać dane wymagane rozporządzeniem, w tym dokumentu tożsamości i nr PESEL.

Jeżeli do składania sprawozdania w formie elektronicznej i reprezentowania zakładu podajemy tą samą osobę, to musimy podać dokument tożsamości i nr PESEL.