Pytanie:
Czy kierownik montażu okien musi posiadać uprawnienia budowlane?

Odpowiedź:
Montaż okien, który nie łączy się z ingerencją w obiekt budowlany polegająca np. na zmianie kształtu lub wielkości otworów okiennych nie stanowi robót budowlanych. W związku z powyższym wykonywanie takich prac nie będzie podlegało pod przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) - dalej pr. bud.

W konsekwencji powyższego prowadzenie takich robót nie będzie wymagało ani uzyskania pozwolenia na budowę, ani dokonania zgłoszenia zamiaru wykonywania tych robót do organu administracji architektoniczno-budowlanej. Zatem, realizacja takich robót nie będzie też wymagała nadzoru ze strony osób legitymujących się uprawnieniami budowlanymi w odpowiedniej specjalności.

Jeżeli jednak montaż okien wiązałby się z jakąkolwiek ingerencją w obiekt budowlany wówczas roboty takie podlegałyby co najmniej obowiązkowi zgłoszenia do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej, który dokonuje oceny konkretnej sprawy i decyduje czy zgłoszenie będzie wystarczające czy nie. Organ ma bowiem prawo stwierdzić, że ze względu na zakres prowadzonych prac lub ewentualne zagrożenie przy ich wykonywaniu, wymagane będzie uzyskanie pozwolenia na budowę. Wówczas osoby nadzorujące takie prace powinny posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane.

Konkludując, aby uzyskać wiążącą odpowiedź na zadane pytanie należy zwrócić się do właściwych organów tj. organu administracji architektoniczno-budowlanej z pytaniem czy na planowane roboty należy uzyskać zgodę organu, natomiast do organu nadzoru budowlanego – czy osoba nadzorująca takie roboty powinna posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane.
 

Serwis Budowlany
Artykuł pochodzi z programu Serwis Budowlany
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami