Pytanie
W dniu 4 lutego 2014 r. pracownica otrzymała wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony listem poleconym. Treśc wypowiedzenia brzmiała następująco: " W związku ze zmianą harmonogramu oraz umowy o dofinansowanie projektu....Wypowiadam Pani Umowę o pracę (zawartą w dniu 1 kwietnia 2013 r. na czas określony od 1 kwietnia 2013 r. do 30 maja 2014 r.) z zachowaniem 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia". Do wypowiedzenia dołączone było pismo z dnia 30 stycznia 2014 r. "Proszę o podpisanie jednej kopii z datą 20 stycznia 2014 r. i odesłanie na adres naszej firmy". Zgodnie z art. 33 k.p. umowa zawarta na czas określony może zostać wypowiedziana po spełnieniu dwóch przesłanek" - umowa zawarta na czas dłuższy niż 6 miesięcy oraz -strony przy zawarciu umowy przewidziały dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Powyższe przesłanki zostały zachowane. Dwutygodniowy termin oznacza okres od dnia złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu do czasu rozwiązania umowy. Od dnia 20 stycznia 2014 r. (data wypowiedzenie) do dnia 4 lutego 2014 r. (data odebrania listu poleconego) nie został zachowany dwutygodniowy okres wypowiedzenia.
Czy nie zachowanie dwutygodniowego okresu wypowiedzenia w tym przypadku oznacza, że wypowiedzenie jest nieważne, a umowa trwa nadal?
Czy w takim przypadku pracownik może domagać się wynagrodzenia na podstawie art. 81 k.p.?