Odpowiedź: rodzaj działalności prowadzonej przez Podatnika nie wyłącza możliwości opodatkowania przychodów ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Uzasadnienie: aby móc skorzystać z formy opodatkowania w postaci ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, działalność gospodarcza nie może zaliczać się do określonej w ustawie grupy, dla której nie ma takiej możliwości. Chodzi o działalność wymienioną w art. 8 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.) - dalej u.z.p.d.

Na podstawie tego przepisu, opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie stosuje się m.in. do podatników osiągających w całości lub w części przychody z tytułu: prowadzenia apteki, lombardu, kantoru, a także świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do u.z.p.d.

Wśród rodzajów działalności, których prowadzenie wyłącza możliwość opodatkowania na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego nie wymieniono tych, które zostały wymienione w pytaniu.
Dodam, że przedsiębiorca rozliczający się ryczałtem nie może osiągać przychodu wyższego niż 150.000 euro w danym roku. Jeżeli firma przekroczy ten limit, w następnym roku nie będzie mogła korzystać z opodatkowania ryczałtem. Stanowi o tym art. 6 ust. 4 pkt 1 u.z.p.d.
O zmianie formy opodatkowania podatnik winien zawiadomić – składając pisemne oświadczenie – urząd skarbowy właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego (art. 9 ust. 1 u.z.p.d.).