Pytanie
Firma zatrudnia powyżej 20 pracowników. 29 maja 2013 r. 3 pracowników otrzymało wypowiedzenia z powodu likwidacji stanowiska pracy. Jedna z osób, która ma 3-miesięczne wypowiedzenie kończące się 31 sierpnia 2013 r. chce wystąpić z wnioskiem o skrócenie okresu wypowiedzenia.
Na jaki przepis powinna się powołać, by zachować prawo do odprawy?
Czy w sytuacji, gdy firma wyrazi zgodę na skrócenie okresu wypowiedzenia, to w świadectwie pracy zamieści skrócony okres zatrudnienia (np. 31 lipca 2013 r. i informację o wypłacie odszkodowania za jeden miesiąc), czy do końca okresu wypowiedzenia (31 sierpnia 2013 r.)?
Gdyby jednak firma nie wyraziła zgody na skrócenie okresu wypowiedzenia, a jedynie na wcześniejsze rozwiązanie umowy na podstawie porozumienia stron, to czy w związku z likwidacją stanowiska będzie się należała odprawa, czy ze względu na porozumienie stron pracownik nie będzie miał prawa do odprawy?