Pytanie
Firma X zawarła z partnerem handlowych umowę pośrednictwa handlowego, na mocy której zobowiązuje się do zaopatrywania się w towary handlowe u określonych kontrahentów, uczestniczenia w akcjach promocyjnych, stosowania sugerowanych przez partnera cen itp. Za ww. czynności firma X otrzyma wynagrodzenie płatne z dołu w miesięcznych okresach rozliczeniowych w terminie do 28 dnia następnego miesiąca po otrzymaniu przez partnera Y analiz sprzedaży. Partner Y na podstawie tych analiz ustala należne firmie X wynagrodzenie.
Czy w świetle obowiązujących przepisów VAT, dla ww. usług momentem powstanie obowiązku podatkowego jest 28 dzień następnego miesiąca, tj. dzień, w którym firma X otrzyma informację o należnym wynagrodzeniu i w którym jest możliwe wystawienie faktury, czy też obowiązek podatkowy w zakresie VAT powstaje w ostatnim dniu danego miesiąca rozliczeniowego?