Pytanie
Osoba fizyczna prowadzi niepubliczne przedszkole. Usługi przedszkola zwolnione są z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 lit. a) u.p.t.u. Opiekę, wyżywienie oraz wszelkie zajęcia, np. rytmikę, naukę języka angielskiego, warsztaty komputerowe, należy potraktować jako jedną usługę zasadniczą korzystającą ze zwolnienia, mieszczącą się w ramach usług opieki nad dziećmi i młodzieżą, wykonywaną w formach i na zasadach określonych w przepisach o systemie oświaty. Czesne za pobyt dziecka w przedszkolu obejmuje wszystkie wcześniej wymienione usługi. Ustalone jest na stałym poziomie przez cały okres obowiązywania umowy i jest płatne co miesiąc z góry do 10. danego miesiąca. Odpłatność za wyżywienie ustalana jest co miesiąc w zależności od ilości dni, w których dziecko uczęszcza do przedszkola i płatne jest z dołu do 10. następnego miesiąca.
Kiedy powstaje obowiązek podatkowy przy sprzedaży usług opieki nad dziećmi i sprzedaży wyżywienia?