Pytanie
Kiedy na gruncie VAT powstanie obowiązek podatkowy z tytułu wystawienia faktury dotyczącej serwisu za cały rok z góry (1 stycznia - 31 grudnia 2014 r.) z terminem płatności 30 dni?
Do tej pory (do 2013), wystawiając taką fakturę wykazywaliśmy w rejestrze VAT z datą wystawienia.
Co w przypadku, jeżeli okres wystawionej faktury (1 stycznia - 31 grudnia 2014)- pokrywa się z rokiem obrachunkowym (1 kwietnia - 31 marca 2015)?
W umowie z klientami mamy najczęściej taki zapis oprogramowania:
1. Serwis oprogramowania obejmuje przesłanie za zryczałtowaną opłatą kolejnych opracowanych przez FIRMĘ wersji programów standardowych (usuwanie błędów w programach oraz pomoc telefoniczną i za pośrednictwem poczty elektronicznej dotyczącą pytań na temat obsługi programów, tylko takim pracownikom KLIENTA, którzy zostali odpowiednio przeszkoleni.
2. KLIENT zobowiązuje się do przesyłania zgłoszeń serwisowych za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres FIRMY. W przypadku usterki powodującej unieruchomienie systemu lub znacząco wpływającej na działanie programu przesłanie zgłoszenia może nastąpić również telefonicznie, a reakcja ze strony firmy nastąpi również poza ww. normalnymi godzinami pracy FIRMY.
3. Wszelkie inne świadczenia podlegają dodatkowej opłacie.
4. Porozumienie dotyczące serwisu oprogramowania może być wypowiedziane pisemnie tylko w całości z okresem wypowiedzenia sześciu miesięcy na koniec roku kalendarzowego najwcześniej jednak po upływie trzyletniego okresu trwania umowy
5. Opłata serwisowa stanowiąca wynagrodzenie z tytułu serwisu oprogramowania naliczana jest odpowiednio do uzgodnionego zakresu wykorzystywania oprogramowania umownego. W przypadku zwiększania się zakresu jego wykorzystywania, opłata ulega zmianie. Opłata serwisowa płatna jest z góry za dany rok rozliczeniowy na podstawie faktury. Klient może wnosić opłatę serwisową w okresach 1/2 roku z dopłatą w wysokości 5%, a 1/4 roku w wysokości 10%, w przypadku gdy na 2 miesiące przed wystawieniem faktury poinformuje FIRMĘ.