Pytanie:
Firma A przekazała firmie B odpady. Firma B - odbierająca odpady - wystawiła kartę przekazania odpadów, nadając im numery od 90 do 95. Czy to jest właściwe? Czy nie powinno być tak, że firma przekazująca swoje odpady wystawia KPO i nadaje swój kolejny numer karty?

Odpowiedź:
Kartę przekazania odpadów wystawia podmiot przekazujący odpady, a więc to on powinien nadać karcie odpowiedni numer.

Uzasadnienie:
Przepis art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.) stanowi, że kartę przekazania odpadów sporządza posiadacz odpadów, który przekazuje odpady do dalszego zagospodarowania. Wzór karty przekazania odpadów został określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1973).
W objaśnieniach do wzoru karty przy pozycji „Nr karty” widnieje objaśnienie, że numer jest nadawany przez posiadacza odpadów, który przekazuje odpad. Dlatego to podmiot przekazujący odpady powinien wystawić kartę przekazania odpadów oraz umieścić na niej własny numer karty.