Zarówno fundusze strukturalne, jak i fundusze na rozwój obszarów wiejskich stanowią ogromną szansę dla samorządów. Część z tych środków będzie można wykorzystać na modernizację lub budowę nowej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.

Największe projekty dla aglomeracji powyżej 15 tys. RLM (równoważna liczba mieszkańców, czyli ilość zanieczyszczeń przeliczona na liczbę mieszkańców, która wytworzyłaby daną ilość ścieków) będą mogły być sfinansowane z programu „Infrastruktura i środowisko”. Ponad 2,7 mld euro z tego programu przeznaczonych jest właśnie na inwestycje z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Około 70% tej kwoty będzie rozdysponowanych w konkursach organizowanych przede wszystkim dla jednostek samorządu terytorialnego.

W ramach I priorytetu samorządy mają możliwość budowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych oraz systemów kanalizacji zbiorczej w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Ważne, że do projektu będzie można włączyć budowę sieci wodociągowej oraz kanalizacji deszczowej. Jednym z kryteriów otrzymania wsparcia będzie stopień przyczyniania się do realizacji unijnych dyrektyw środowiskowych i wielkość aglomeracji, nie zaś wartość projektu. Instytucją wdrażającą dla tego priorytetu będzie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z wojewódzkimi filiami.

źródło: Rzeczpospolita, 26 marca 2008 r., Janusz Mikuła