Zweryfikowane sprawozdanie rzeczowo-finansowe jest niezbędne do otrzymania uprawnień do emisji CO2 za 2014 r. przez podmioty objęte derogacją dla energetyki - zgodnie z art. 10c dyrektywy 2003/87/WE z dnia 13 października 2003 r. ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WE i realizujących zadania inwestycyjne ujęte w Krajowym Planie Inwestycyjnym.

 

Podmiot realizujący zadanie inwestycyjne powinien złożyć sprawozdanie rzeczowo-finansowe, jeżeli w danym okresie sprawozdawczym poniósł koszty kwalifikowane na realizację zadania inwestycyjnego. Na konieczność złożenia sprawozdania nie ma wpływu wielkość nadwyżki kosztów kwalifikowanych poniesionych i udokumentowanych w poprzednim okresie sprawozdawczym.

Sprawozdanie powinno zawierać między innymi: zestawienie elementów zadań inwestycyjnych zrealizowanych w okresie sprawozdawczym tj. od 1 lipca 2013 r. do 30 czerwca 2014 r., zestawienie oraz wartość poniesionych kosztów inwestycyjnych na realizację zadań inwestycyjnych możliwych do zbilansowania z wartością planowanych do przydzielenia uprawnień do emisji, a także przedstawienie powiązania w ramach grupy kapitałowej liczby uprawnień do emisji przyznanych instalacjom z poniesionymi kosztami kwalifikowanymi realizacji konkretnych zadań inwestycyjnych.

Sprawozdanie rzeczowo-finansowe powinno być zweryfikowane przez biegłego rewidenta. Biegły rewident w ramach weryfikacji ma m.in. poświadczyć wysokość poniesionych kosztów inwestycyjnych kwalifikowanych do zbilansowania z wartością uprawnień do emisji.

Sprawozdań rzeczowo-finansowych nie składa się jedynie w sytuacji, w której podmiot nie poniósł w danym okresie sprawozdawczym żadnych kosztów kwalifikowanych. Wówczas wypełnia on jedynie formularz informacji o nieponiesieniu w okresie sprawozdawczym żadnych kosztów inwestycyjnych lub o wykorzystaniu kosztów kwalifikowanych poniesionych w poprzednim okresie rozliczeniowym.

Sprawozdania oraz informacje należy przesyłać do 30 września br.

- w formie papierowej na adres: Ministerstwo Środowiska, Departament Ochrony Powietrza, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa;

- oraz elektronicznej na adres: .

(www.mos.gov.pl)