Program stanowi kontynuację programu rządowego z 2011 r. Będzie realizowany z wykorzystaniem środków budżetu Unii Europejskiej 2007–2013, który zakłada możliwość ponoszenia wydatków do końca 2015 r.

Jednocześnie z uwagi na to, że niektóre zadania będą kontynuowane po 2015 r. oraz potrzebę przygotowania projektów do realizacji w ramach nowego budżetu UE 2014-2020, w programie zawarto informację o jego przewidywanej kontynuacji w 2016 r. Inwestycje objęte programem koncentrują się na rozwoju kolejowej części Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T), liniach o znaczeniu państwowym i innych odcinkach istotnych dla całości sieci. Program zakłada budowę nowej infrastruktury kolejowej oraz modernizację i odtworzenie (rewitalizację) istniejącej.

Przewiduje realizację 140 projektów, na które w latach 2013–2015 trzeba wydać 24,9 mld zł.