W środę zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) otrzymanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. poz. 194). Nowe regulacje stanowią kontynuację rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. poz. 1931).
Rozporządzenie zakłada zwolnienie z opodatkowania PIT dochodów przyznanych na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 149 z późn. zm.), takich jak:
1) świadczeń z tytułu specyficznych elementów wspierających zatrudnienie otrzymanych w ramach programów specjalnych,
2) jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej przyznanych absolwentom centrum integracji społecznej (CIS) oraz absolwentom klubów integracji społecznej (KIS),
3) ryczałtu na przejazdy na szkolenia oraz na zakwaterowanie otrzymanych w ramach bonu szkoleniowego, ryczałtu na koszty przejazdu do i z miejsca odbywania stażu otrzymanego w ramach bonu stażowego oraz świadczeń otrzymanych w ramach bonu na zasiedlenie,
4) świadczeń przeznaczonych na pokrycie kosztów związanych ze szkoleniem zawodowym, zakupem ubrań, w tym ubrań roboczych, wsparcia wizerunkowego w tym w szczególności kosztów usług fryzjerskich, kosmetycznych oraz środków czystości otrzymanych w ramach działań aktywizacyjnych.
Preferencje dotyczyć będą przychodów uzyskanych do końca 2016 roku.