Pytanie
Prezydent Miasta wydał decyzję w sprawie podatku od nieruchomości za lata 2006-2011. Podatnik nie złożył deklaracji w terminie przewidzianym w przepisach prawa podatkowego, tj. w ciągu 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego, wobec tego zgodnie z art. 68 § 2 o.p. organ podatkowy miał prawo ustalić wysokość zobowiązania za 5 lat wstecz. Decyzja została doręczona stronie w dniu 19 grudnia 2011 r. w trybie art. 150 o.p. Z uwagi na brak spłaty powyższych zobowiązań, w dniu 29 marca 2012 r. na podstawie decyzji ostatecznej ustanowiono hipotekę. Dłużnik nie złożył skargi na orzeczenie o wpisie tej hipoteki. Nie wniósł także zarzutów na prowadzone od 20 kwietnia 2012 r. postępowanie egzekucyjne.
W dniu 19 grudnia 2012 r. podatnik otrzymał w urzędzie przedmiotową decyzję i został pouczony o terminie jej doręczenia i uprawomocnienia się.
W dniu 2 stycznia 2013 r. podatnik wniósł odwołanie, zarzucając m.in. potraktowanie decyzji jako doręczonej, podczas gdy w rzeczywistości nie została ona wcześniej doręczona oraz przedawnienie zobowiązania za rok 2006. SKO uchyliło decyzję i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia uznając, iż decyzja nie została prawidłowo doręczona, ponieważ na kopercie, ani na zwrotnym poświadczeniu odbioru nie jest widoczna informacja, gdzie pozostawiono przesyłkę do odbioru (nieczytelna pieczątka poczty). Za datę doręczenia decyzji SKO uznało dzień 19 grudnia 2012 r., a tym samym zobowiązanie za rok 2006 nie powstało.
Jakie znaczenie dla terminu przedawnienia w opisanej sytuacji ma ustanowiona hipoteka?
Czy zobowiązanie, mimo zabezpieczenia tą hipoteką uległo przedawnieniu (rok 2006 i 2007)? Czy hipoteka wygasa równocześnie z uchyleniem decyzji?