Odpowiedź:
W zależności od rodzaju przywożonych do Polski odpadów w międzynarodowym przemieszczaniu odpadów obowiązuje procedura informowania lub pisemnego zgłoszenia i zgody.

Uzasadnienie:
Przepisy prawa w zakresie międzynarodowego przemieszczania odpadów wymagają spełnienia określonych procedur zróżnicowanych w zależności od rodzaju odpadów przewożonych pomiędzy krajami.

W przypadku odpadów z listy zielonej, czyli wyszczególnionych w załączniku III, IIIA i IIIB do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 14.06.2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów - dalej rozporządzenie 1013/2006, przywóz do kraju tego typu odpadów wiąże się z zastosowaniem procedury informowania z zastosowaniem załącznika VII do rozporządzenia 1013/2006. W tej procedurze wymagane jest, aby w momencie rozpoczęcia przemieszczania organizujący przemieszczanie odpadów posiadał umowę zawartą z podmiotem, który jest odbiorcą odpadów przeznaczonych do odzysku. Za wywóz odpadów oraz za umowę z odbiorcą odpadów odpowiada podmiot organizujący wysyłkę odpadów. Dodatkowo wysyłający odpady ma obowiązek zapewnienia, aby w czasie przemieszczania odpadów dołączony był do nich odpowiedni dokument, którego treść została ustalona w załączniku VII do rozporządzenia 1013/2006. Dokument ten powinien być, zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. b rozporządzenia 1013/2006, podpisany przed dokonaniem przemieszczenia przez osobę, która je organizuje, oraz przez prowadzącego instalację odzysku lub laboratorium i przez odbiorcę po otrzymaniu przemieszczanych odpadów.

Z kolei w przypadku odpadów wskazanych w załączniku IV do rozporządzenia 1013/2006 (lista bursztynowa) podlegają one procedurze uprzedniego pisemnego zgłoszenia i zgody określonej w przepisach rozporządzenia 1013/2006. Oznacza to, że przedsiębiorca chcący przywieźć odpady tego typu do Polski jest zobowiązany poinformować o planowanym przemieszczeniu takich odpadów właściwe organy wysyłki i uzyskać ich pisemną zgodę na wywóz odpadów jeszcze przed rozpoczęciem wysyłki. Po otrzymaniu prawidłowo dokonanego zgłoszenia właściwy organ wysyłki powinien przekazać zgłoszenie właściwemu organowi miejsca przeznaczenia (w tym przypadku do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w Polsce) wraz z kopiami dla każdego właściwego organu tranzytu i powiadomić zgłaszającego, że dokonał przekazania.

Jednak przed zgłoszeniem i wysyłką odpadów organizujący wysyłkę odpadów musi podpisać umowę w sprawie odzysku odpadów, zgodnie z art. 5 rozporządzenia 1013/2006, z odbiorcą odpadów, w tym przypadku z podmiotem w Polsce. W umowie tej powinien figurować jako odbierający odpady podmiot, który przyjmuje odpady do odzysku. Drugim ze wstępnych obowiązków jest obowiązek ustanowienia finansowego zabezpieczenia roszczeń (gwarancji finansowej), co również musi nastąpić przed dokonaniem zgłoszenia, w zgłoszeniu bowiem trzeba ustanowienie takiej gwarancji wykazać. Celem gwarancji jest pokrycie wskazanych kosztów powstałych w przypadku, gdy przemieszczanie, odzysk lub unieszkodliwienie odpadów nie mogą zostać zrealizowane zgodnie z planem, bądź gdy przemieszczanie, odzysk lub unieszkodliwianie są nielegalne.

Należy też zwrócić uwagę, że ustawa z 14.12.2012 r. o odpadach – dalej u.o. zobowiązuje transportującego odpady na terytorium Polski do dokonania wpisu do rejestru prowadzonego przez marszałka województwa. Jednak rejestr przedsiębiorców, o którym mowa powyżej, jeszcze nie działa. Z kolei zgodnie z art. 233 ust. 2 u.o. do czasu utworzenia rejestru transportujący odpady są obowiązani do uzyskania zezwolenia na transport odpadów na zasadach określonych w ustawie z 27.04.2001 r. o odpadach. Zezwolenie to obejmuje transport odpadów jedynie na obszarze Polski.

Natomiast transport odpadów na terytoriach innych krajów wymaga w niektórych państwach uzyskanie odpowiedniego zezwolenia (np. w Niemczech), które jest wydawane przez stosowny w danym kraju urząd. W innych krajach takie zezwolenie nie jest konieczne. Chcąc uzyskać zezwolenie wymagane w danym kraju, należy zwrócić się więc do organu właściwego w danym kraju do wydawania takich zezwoleń. 

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami