Czy drzwi do łazienki w pokoju hotelowym powinny mieć 80 czy 90 w świetle?
Czy drzwi do umywalni przy pomieszczeniu socjalnym dla pracowników powinny mieć 80 czy 90 w świetle?
Czy do kotłowni i wentylatorowni można wstawić drzwi o szerokości 80 cm w świetle?
Czy drzwi do pokoju hotelowego w budynku niskim powinny być o odporności ogniowej?

Drzwi do łazienki w pokoju hotelowym oraz do znajdującej się w obiekcie hotelowym umywalni powinny mieć szerokość 0,9 m. Drzwi do kotłowni i wentylatorowni w tym samym budynku, które nie są pomieszczeniami ogólnodostępnymi, mogą mieć szerokość 0,8 m lub mniejszą.
Wymogi techniczne dotyczące drzwi zostały określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) - dalej r.w.t. Zgodnie z § 79 ust. 1 r.w.t., drzwi do łazienki i umywalni powinny mieć, z zastrzeżeniem § 75 ust. 2 r.w.t., co najmniej szerokość 0,8 m i wysokość 2 m w świetle ościeżnicy, a w dolnej części - otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m2 dla dopływu powietrza. Stosownie natomiast do § 75 ust. 2 r.w.t., w budynku użyteczności publicznej drzwi wewnętrzne, z wyjątkiem drzwi do pomieszczeń technicznych i gospodarczych, powinny mieć co najmniej szerokość 0,9 m i wysokość 2 m w świetle ościeżnicy.
W myśl definicji określonej w § 3 pkt 6 r.w.t., przez budynek użyteczności publicznej należy rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym m.in. turystyki i sportu, za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny. Zgodnie z powyższym, budynkiem użyteczności publicznej jest również obiekt hotelarski (hotel), w którym świadczone są usługi turystyczne.
Tym samym, drzwi wewnętrzne do łazienki w pokoju hotelowym, jak i drzwi do umywalni znajdującej się w obiekcie hotelowym, powinny mieć szerokość 0,9 m. Powyższy wymóg, jak wynika z przywołanego wyżej przepisu, nie dotyczy pomieszczeń technicznych i gospodarczych. Przez pomieszczenie techniczne należy rozumieć pomieszczenie przeznaczone dla urządzeń służących do funkcjonowania i obsługi technicznej budynku (§ 3 pkt 12 r.w.t.), a przez pomieszczenie gospodarcze należy rozumieć pomieszczenie znajdujące się poza mieszkaniem lub lokalem użytkowym, służące do przechowywania przedmiotów lub produktów żywnościowych użytkowników budynku, materiałów lub sprzętu związanego z obsługą budynku, a także opału lub odpadów stałych. Jak można założyć w niniejszej sprawie, co nie zostało jednak jednoznacznie wskazane w pytaniu, przedmiotowa kotłownia i wentylatorownia nie są pomieszczeniami ogólnodostępnymi, nie będzie miał więc do nich zastosowania przepis § 62 ust. 1 r.w.t. W świetle powyższych definicji, kotłownie i wentylatorownie, o których mowa w pytaniu, uznać należy za pomieszczenia techniczne niebędące pomieszczeniami ogólnodostępnymi, tym samym do tych pomieszczeń nie ma obowiązku zapewnienia drzwi o szerokości 0,9 m. Drzwi do kotłowni i wentylatorowi nie są również drzwiami do pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi ani do pomieszczenia kuchennego, o których mowa w § 75 ust. 1 r.w.t., nie znajdzie więc do nich zastosowania również wymóg określony w tym przepisie, nakazujący zachowanie szerokość 0,8 m i wysokość 2 m w świetle ościeżnicy. Szerokość drzwi do kotłowni i wentylatorowi, o których mowa w pytaniu, może więc być równa 0,8 m lub mniejsza.

Odnośnie natomiast obowiązku zastosowania drzwi do pokoju hotelowego o odporności ogniowej, wskazać należy, że obiekt hotelowy będący niskim budynkiem zamieszkania zbiorowego, należy - co do zasady - do klasy odporności pożarowej "C" (zob. § 212 w zw. z § 209 r.w.t.). Przepisy nie nakładają ogólnego obowiązku stosowania drzwi o odporności ogniowej dla poszczególnych pomieszczeń w obiektach hotelowych. Taki wymóg może natomiast zachodzić w szczególności w przypadku, gdy dane drzwi są elementem oddzielenia przeciwpożarowego (patrz § 232 r.w.t.).

Uwagi
Wymagane w r.w.t. wymiary należy rozumieć - w odniesieniu do szerokości drzwi - jako wymiary w świetle ościeżnicy, przy czym grubość skrzydła drzwi po otwarciu nie może pomniejszać wymiaru szerokości otworu w świetle ościeżnicy (patrz § 9 r.w.t.).
Dorota Dorska