Pytanie:
Czy za punkt selektywnej zbiórki odpadów można uznać teren, który zostanie ogrodzony i utwardzony? Na tym terenie zostaną ustawione kontenery na odpady oraz pojemniki. Dodatkowo będzie budka dla pracownika. Czy to wystarczy, czy musi być jakieś zadaszenie? A ponadto, czy przy realizacji ww. punktu konieczna będzie decyzja środowiskowa?

Odpowiedź:
PSZOK powinien nie tylko zostać utwardzony, ale również wyposażony w instalacje do odprowadzania odcieków z odpadów gromadzonych w pojemnikach i kontenerach, magazyn albo wiaty, w tym zadaszone, a także pomieszczenie socjalne i oświetlenie.

Wynika to z wymagań art. 25 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – dalej u.o., bowiem PSZOK to miejsce zbierania odpadów komunalnych, na terenie którego magazynowane są odpady. Sposób wyposażenia PSZOK pozostawiono podmiotowi prowadzącemu punkt, jednakże podmiot ten musi spełnić wymagania szeregu ustaw i rozporządzeń regulujących postępowanie z odpadami i ściekami. Natomiast samo utwardzenie, ogrodzenie, postawienie "budki" dla strażnika i pojemników na odpady może być niewystarczające.

PSZOK, w którym zbierane jest szkło, tworzywa sztuczne, papier czy tektura, nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Nie jest on przedsięwzięciem w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - dalej u.o.o.ś.

Uzasadnienie:
Ani przepisy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - dalej u.u.c.p.g., ani u.o. nie formułują wymagań dla punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Wymagania lokalizacyjne określa gmina, przy czym musi być spełniony warunek łatwego dostępu do tego punktu dla wszystkich mieszkańców gminy.

Muszą być również spełnione standardy sanitarne, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnym, które nakazują odkażanie pojazdów, narzędzi i innych urządzeń, w tym pojemników używanych do odbierania, magazynowania, transportu oraz załadunku i wyładunku odpadów, z użyciem produktów biobójczych, w rozumieniu ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych.

PSZOK jest miejscem zbierania odpadów, w którym tymczasowo magazynuje się odpady. Pojęcie magazynowania jest kategorią prawną zdefiniowaną w art. 3 ust. 1 pkt 5 u.o. Ogólne warunki magazynowania odpadów określa art. 25 ust. 1 u.o. jako przestrzeganie wymagań w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi.

Pobierz ebook i dowiedz się więcej 
Wytwarzanie produktów
z odpadówZ art. 25 u.o. wywieść można następujące wymagania dla PSZOK: punkt powinien być zlokalizowany na powierzchni zapewniającej wjazd samochodów, odbiór kontenerów, magazyn itd., wyposażony w pojemniki dostosowane do gromadzenia odpadów zielonych z ogrodów i parków, papieru i tektury, odpadów opakowaniowych ze szkła z podziałem na szkło bezbarwne i kolorowe, tworzyw sztucznych i metali, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów budowlano-remontowych, wraz z budynkami gospodarczymi lub co najmniej wiatami lub miejscami zadaszonymi przystosowanymi do gromadzenia zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych baterii i akumulatorów, przeterminowanych leków, chemikaliów (farb, lakierów, olejów odpadowych itd.).

Musi być ogrodzony, oświetlony i zabezpieczony przed dostępem osób niepowołanych. W miejscach, gdzie może nastąpić wyciek substancji niebezpiecznych, musi być przewidziane odpowiednie zabezpieczenie środowiska gruntowo-wodnego. Miejsca magazynowania odpadów powinny być odpowiednio oznakowane, podobnie jak poszczególne obiekty i instalacje znajdujące się na terenie zakładu. Częstotliwość przeglądów budowlanych oraz wyposażenie obiektów w wentylację będzie wynikała z pozwolenia budowlanego.

Z § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko - dalej r.p.z.o.ś. wynika, że decyzja środowiskowa jest wymagana wyłącznie dla punktów do zbierania lub przeładunku złomu przed wydaniem jednej z decyzji wskazanej w art. 72 ust. 1 lub 1a u.o.o.ś. Zatem PSZOK w świetle r.p.z.o.ś. nie jest przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać na środowisko. 

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami