Odpowiedź:
Przepisy w zakresie odpadów nie przewidują specjalnych regulacji dotyczących gromadzenia czy transportu przeterminowanych produktów spożywczych będących odpadami. Obowiązują więc w tym zakresie ogólne zasady dotyczące gospodarowania odpadami określone przepisami ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987, ze zm.) – dalej u.o. Jednak regulacje dotyczące gromadzenia odpadów żywności znajdziemy w prawie UE, którego przepisy obowiązują w krajach UE wprost (bez konieczności przeniesienia ich do prawa krajowego).

Uzasadnienie:
Ustawa z 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987, ze zm.) – dalej u.o. określa zasady postępowania z odpadami. W art. 27 ust. 1 u.o. wskazano, że wytwórca odpadów jest obowiązany do gospodarowania wytworzonymi przez siebie odpadami. Natomiast art. 27 ust. 2 u.o. ustawa daje możliwość wytwórcy odpadów zlecenia wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami wyłącznie podmiotom, które posiadają:
1) zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów, lub
2) koncesję na podziemne składowanie odpadów, pozwolenie zintegrowane, decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi, zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – na podstawie odrębnych przepisów, lub
3) wpis do rejestru w zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 u.o.
–   chyba że działalność taka nie wymaga uzyskania decyzji lub wpisu do rejestru.

Przepisy u.o. nie regulują jednak w sposób odrębny zasad postępowania z odpadami spożywczymi.

Należy jednak zauważyć, że przepisy  rozporządzenia (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 29.04.2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. U. UE. L. z 2004 r. Nr 139, str. 1 z późn. zm.), które obowiązują w krajach członkowskich UE wprost (nie wymagają przeniesienia do prawa krajowego), zawierają ZAŁĄCZNIK II, w którym określono ogólne wymogi higieny dla wszystkich przedsiębiorstw sektora spożywczego. W rozdziale VI tego załącznika wskazano, że odpady żywnościowe, niejadalne produkty uboczne i inne śmieci,l/ muszą być składowane w zamykanych pojemnikach, chyba że przedsiębiorstwa sektora spożywczego mogą wykazać właściwemu organowi, że inne typy używanych pojemników lub systemy usuwania są właściwe. Takie pojemniki muszą być odpowiednio skonstruowane, utrzymywane w dobrym stanie i łatwe do czyszczenia i, w miarę potrzeby, poddawane dezynfekcji.

Paweł Sosnowski, autor współpracuje z publikacją Prawo Ochrony Środowiska
Odpowiedzi udzielono 4.08.2017 r.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Prawo Ochrony Środowiska
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów