Pytanie
W ramach jednoosobowej działalności gospodarczej prowadzone jest m.in. niepubliczne przedszkole wpisane na listę placówek oświatowych.
W związku ze zwolnieniem zawartym w art. 21 ust. 1 pkt 36 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych prowadzone są odrębnie dwie PKPiR. Jedna dotyczy wyłącznie przedszkola druga pozostałych działalności.
Jakie zasady rozliczania dochodów z przedszkola muszą zostać spełnione, aby możliwe było zastosowanie zwolnienia z opodatkowania?
Przepis mówi, iż wydatki z przedszkola muszą być przeznaczone na jego potrzeby w danym roku lub roku następnym. O jakie wydatki chodzi? czy mogą to być np. wypłacane pensje pracowników przedszkola, opłaty za media itp.
Czy sfinansowanie wydatków przedszkola z dochodów bieżących lub z poprzedniego roku skutkuje niemożliwością zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodu?
Czy suma ponoszonych wydatków na przedszkole musi odpowiadać uzyskanemu dochodowi z tej działalności?
Czy zwolnienie o którym mowa może oznaczać że każdy dochód uzyskany z prowadzenia przedszkola będzie wolny do wysokości poniesionych w danym roku i roku następnym wydatków z tej działalności wpisanych do książki przychodów i rozchodów?