Pytanie
Jakie wskaźniki powinno oznaczać się w badaniu prób wody z piezometrów na terenie stacji paliw?
Odpowiedź
odpowiedzi udzielono: 31 stycznia 2012 r.
Stosownie do § 97 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 243, poz. 2063), stacje paliw płynnych powinny być wyposażone w urządzenia do sygnalizacji wycieku produktów naftowych do gruntu, wód powierzchniowych i gruntowych. Instalacje związane z magazynowaniem produktów będących pochodnymi ropy naftowej są bowiem przykładem inwestycji mogących spowodować skażenie środowiska glebowego i wód podziemnych. Dlatego też na terenie stacji niezbędnym jest stosowanie zabezpieczeń uniemożliwiających migrację wycieków, a także wykonanie piezometrów w celu obserwacji jakości wód podziemnych. Z racji specyfiki działalności prowadzonej na tego rodzaju obiektach próbki wody na ogół badane są pod kątem zawartości związków ropopochodnych, ogólnego węgla organicznego (OWO), sumy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA), metali ciężkich (np. miedzi, cynku, ołowiu, kadmu, chromu sześciowartościowego, niklu, rtęci).
Ewa Piętowska