Pytanie
Inwestor wystąpił z wnioskiem o pozwolenie na budowę stacji paliw z podziemnym, dwupłaszczowym, dwukomorowym zbiornikiem paliwowym na benzynę bezołowiową Pb95 i olej napędowy o łącznej pojemności 50 m3wraz z zadaszonymi dystrybutorami. Stacja paliw służyć będzie do tankowania wyłącznie pojazdów należących do firmy X. Będzie to stacja bezobsługowa. Tankowanie paliw odbywać się będzie poprzez czytniki elektroniczne. Projektant zaprojektował zadaszenie jedynie nad samymi dystrybutorami o wysokości 2,4 m od poziomu gruntu do kalenicy.
Czy ww. inwestycja jest zgodna z § 106 rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie?
Czy zgodnie z wyżej cytowanym rozporządzeniem wysokość zadaszenia w świetle powinna wynosić 4,5 m?
Czy rzut poziomy tego zadaszenia powinien obejmować swoim zasięgiem pasmo ruchu obsługiwanych pojazdów?