Pytanie
Od 1 stycznia 2014 r. pracodawca finansuje w całości dodatkowe pakiety medyczne dla zainteresowanych pracowników (dodatkowe usługi medyczne poza medycyną pracy). Pakiety opłacone są z góry co miesiąc, w związku z tym pracownik może korzystać z usług medycznych również wówczas, gdy przebywa na zwolnieniu lekarskim lub urlopie macierzyńskim. Nie wynika to jednak z zapisów regulaminu wynagradzania - w obowiązującym regulaminie wynagradzania nie ma żadnej wzmianki na temat pakietów. Świadczenie to, co do zasady stanowi podstawę naliczania składek ZUS i opodatkowania.
Czy w sytuacji, gdy nie ma zapisów w regulaminie wynagradzania o możliwości korzystania ze świadczenia podczas choroby, przebywania na urlopie macierzyńskim itd. (ale jest ta możliwość w praktyce) - podstawę wymiaru składek należy pomniejszyć o wartość świadczenia przysługującą za okres absencji?