Pytanie:
Inwestor wystąpił do starosty z wnioskiem o zmianę pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zakresie realizacji zewnętrznej instalacji zbiornikowej na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności 2700 l. W pierwotnej decyzji o warunkach zabudowy, jaką inwestor przedłożył do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę budynku, znajduje się informacja, że zaopatrzenie w ciepło projektowanego budynku odbywać ma się z indywidualnego źródła ciepła w oparciu o niskoemisyjne nośniki energii np.: gaz, olej opałowy, energia elektryczna, biopaliwa, biomasa, drewno, brykiety, pelety, itp. Pierwotnie była zaprojektowana kotłownia na pelety, teraz inwestor chce zmienić czynnik grzewczy i wykonać ww. instalację. Organ twierdzi, że powinien przedłożyć decyzję o warunkach zabudowy, z której jasno wynika możliwość realizacji ww. zewnętrznej instalacji zbiornikowej. Inwestor jest innego zdania.

Jakie środki ochrony prawnej przysługują inwestorowi na niezgodnie z prawem działanie organu?

Odpowiedź:
W sytuacji, kiedy inwestor uznaje, że podejmowane przez organ czynności nie służą załatwianiu sprawy może złożyć ponaglenie działając na podstawie art. 37 § 1 pkt 2 w zw. z § 3 pkt 1 ustawy z 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego. Natomiast kiedy organ wydał postanowienie, o którym mowa w art. 35 ust. 3 ustawy z 7.07.1994 r. – Prawo budowlane wówczas można kwestionować jego zasadność dopiero w odwołaniu od decyzji.

Uzasadnienie:
Z treści pytania można domniemywać, że organ wydał postanowienie, o którym mowa w art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 7.07.1994 r. – Prawo budowlane – dalej pr. bud. nakładające na inwestora obowiązek przedłożenia nowej decyzji o warunkach zabudowy. Mimo argumentacji podnoszonej przez inwestora, organ nadal utrzymuje swe stanowisko. W konsekwencji nie przedłożenie przez inwestora nowej decyzji o warunkach zabudowy może skutkować wydaniem dla niego negatywnej decyzji dotyczącej odmowy udzielenia pozwolenia na budowę. W zaistniałej sytuacji pr. bud. nie przewiduje możliwości kwestionowania postanowienia wydanego na podstawie art. 35 ust. 3 pr. bud., jak wezwań ze strony organu administracji architektoniczno-budowlanej. W sytuacji, kiedy inwestor uznaje, że podejmowane przez organ czynności nie służą załatwieniu sprawy, inwestor ma prawo złożyć ponaglenie działając na podstawie art. 37 § 1 pkt 2 w zw. z § 3 pkt 1 ustawy z 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego – dalej k.p.a. Z kolei, kiedy zostało wydane postanowienie na podstawie art. 35 ust. 3 pr. bud., wówczas należy wskazać, że pr. bud., nie przewiduje możliwość wniesienia na niego zażalenia. Zgodnie z art. 142 k.p.a., postanowienie, na które nie służy zażalenie, strona może zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji. A to oznacza, że dopiero w odwołaniu inwestor będzie mógł kwestionować zasadność nałożonego na niego obowiązku (zob. np. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 21.04.2009 r., II SA/Łd 182/09). 

Serwis Budowlany
Artykuł pochodzi z programu Serwis Budowlany
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami