Pytanie
Spółka jawna od 1 stycznia 2006 r. przeszła z PKPiR na ewidencję w księgach rachunkowych. Na dzień otwarcia ksiąg nadwyżka aktywów nad pasywami została ujęta jako niepodzielony wynik finansowy z lat poprzednich. W czerwcu 2009 r. wspólnicy zamierzają podjąć uchwałę o rozdysponowaniu tej nadwyżki.
Proszę o podanie ewentualnych konsekwencji podatkowych dla wspólników w przypadku:
1) przeznaczenia nadwyżki na kapitał właścicieli,
2) przeznaczenia nadwyżki do podziału (zobowiązanie wobec wspólników) między wspólnikami proporcjonalnie wg udziałów?