Pytanie
Spółka X udzieliła licencji na korzystanie z bazy danych na okres jednego roku, tj. od grudnia 2010 r. do listopada 2011 r. Umowa została zawarta w listopadzie 2010 r. Zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia usług w zakresie udzielania licencji powstaje w momencie otrzymania całości lub części zapłaty za usługę, nie później jednak niż z upływem terminu płatności wynikającego z umowy lub faktury. Jednocześnie w świetle § 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług dla tego rodzaju usług fakturę wystawia się nie później niż z chwilą powstania obowiązku podatkowego i nie wcześniej niż 30 dnia przed powstaniem obowiązku podatkowego. Umowa zawarta pomiędzy stronami przewiduje termin płatności 10 stycznia 2011 r. Spółka X w oparciu o § 11 ww. rozporządzenia wystawiła fakturę VAT na usługę 30 dni przed terminem płatności, tj. w dniu 11 grudnia 2010 r. stosując stawkę VAT 22% (3000 zł netto 22% VAT). Faktura na dzień 1 stycznia 2011 r. pozostała nieopłacona.
Czy w związku ze zmianą stawki VAT z 22% na 23% i w świetle obowiązujących od dnia 1 stycznia 2011 r. regulacji art. 41 ust. 14a-14d ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Spółka powinna skorygować wystawioną w dniu 11 grudnia 2010 r. fakturę w zakresie stawki i kwoty VAT?
Czy w opisanym przypadku fakt świadczenia usługi w okresie od grudnia 2010 r. do listopada 2011 r. będzie rodził skutki w zakresie korekty VAT?