Pytanie
Firma A sprzedająca towary ma siedzibę w Polsce. Sprzedaży towarów została dokonana na rzecz firmy B z siedzibą w Szwajcarii, ale posługującej się polskim numerem identyfikacji podatkowej. Transakcja sprzedaży towarów jest częścią transakcji łańcuchowej opisanej poniżej: przepływ faktur: Fabryka (Włochy) - Dostawca (Włochy) - A (Polska) - B (Szwajcaria). Towary są transportowane bezpośrednio z fabryki we Włoszech do magazynu szwajcarskiego odbiorcy znajdującego się na terytorium Polski. Transport organizuje włoski dostawca. Firma A rozpoznaje WNT, a następnie sprzedaż krajową do B opodatkowaną VAT w Polsce. Takie podejście zostało potwierdzone otrzymaną Interpretacją indywidualną. W dniu zawarcia transakcji firma B wpłaciła zaliczkę na poczet ustalonych przyszłych dostaw mających miejsce pomiędzy październikiem 2014 r. a marcem 2015 r. Firma A wystawiła fakturę zaliczkową dotyczącą planowanych dostaw zgodnie z otrzymaną kwotą zaliczki i odprowadziła należny VAT do urzędu skarbowego.
W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy rzeczywistymi dostawami a fakturą zaliczkową, jak należy dokumentować dostawy, w wyniku których sprzedaż planowana została przekroczona?
Kiedy powstanie obowiązek podatkowy i jakie będzie miejsce dostawy towarów?
W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy rzeczywistymi dostawami a fakturą zaliczkowa, jak należy udokumentować rozbieżności polegające na niedostarczeniu wszystkich planowanych towarów (ilości dostarczone niższe niż na fakturze zaliczkowej?
Jakie będzie miejsce dostawy towarów i kiedy dokonać korekty VAT należnego?
Ustalono, że odbiorca (B) ponosi koszty transportu, które są fakturowane każdorazowo w momencie dokonania dostawy towarów. Schemat transakcji pozostaje cały czas ten sam.
Czy należy uznać, że wykonana usługa transportowa jest częścią kompleksowego świadczenia, którym jest dostawa towarów i opodatkować ją VAT na zasadach stosowanych do dostawy towarów, czy zastosować ogólne zasady dot. miejsca powstania obowiązku podatkowego?