Pytanie
Dnia 22 grudnia 2009 r. właściciel firmy osoba fizyczna z majątku firmy darował siostrze na podstawie umowy darowizny 5 pomieszczeń wchodzących w skład budynku. Wymieniony budynek został zakupiony w 1996 r. z 22% stawką VAT. Firma sporządziła umowę darowizny na wartość 45.000 zł (wartość przedmiotu darowizny wg zapisów ksiąg rachunkowych).Wystawiono fakturę VAT za obdarowaną w ww. kwocie z stawką 22% VAT. W 2009 r. wartość środka trwałego wyksięgowano z ewidencji środków trwałych. Wartość nieumorzoną zaksięgowano na pozostałe koszty operacyjne (niestanowiące kosztów uzyskania przychodu). Dnia 4 marca 2011 r. dostarczono do firmy akt notarialny, który został zawarty dnia 4 marca 2011 r. i darczyńcą jest właściciel firmy imiennie jako osoba fizyczna. Wartość przedmiotu darowizny określono na 91.5000 zł.
Czy w roku 2009 prawidłową wartość zaksięgowano w koszty?
Czy w 2012 r. powstało jakieś zobowiązanie w podatku dochodowym z tytułu różnicy w wartości przedmiotu darowizny?