Pytanie
Jakie skutki podatkowe (CIT) wywoła wniesienie aportu w postaci posiadanych akcji w spółce kapitałowej do innej spółki kapitałowej? Jakie skutki w podatku dochodowym i kiedy ewentualnie wystąpią w przypadku podpisania w kwietniu 2013 r. umowy inwestycyjnej - wniesienie aportu w postaci posiadanych akcji w spółce kapitałowej (w bilansie inwestycja długoterminowa) do innej spółki kapitałowej?
Spółka w kwietniu podpisała umowę inwestycyjną, której przedmiotem było:
Spółka z o. o. X przenosi na spółkę akcyjną Y prawo własności 200.000 akcji imiennych spółki Z uprzywilejowanych co do głosu serii A, o wartości nominalnej jednej akcji 1 zł, o łącznej wartości nominalnej 200.000 zł oraz 80.000 akcji imiennych zwykłych serii B, o wartości nominalnej 1 zł, o łącznej wartości nominalnej 80.000 zł (wartość księgowa - nabycia akcji spółki Z, które są przedmiotem aportu: 282.800 zł), tytułem aportu w zamian za objęcie 466.668 akcji zwykłych serii C w podwyższonym kapitale spółki Y po cenie emisyjnej wynoszącej 2 zł za akcję, tj. po łącznej cenie emisyjnej wynoszącej 933.336 zł. Kapitał zakładowy spółki Y zostanie podwyższony w ramach kapitału docelowego w rozumieniu art. 444 i następne k.s.h. o kwotę 140.000 zł, w drodze emisji 1.400.000 nowych akcji imiennych serii C, o wartości nominalnej 10 groszy każda. Akcje w podwyższonym kapitale będą mogły być obejmowane za wkłady niepieniężne. Podwyższenie kapitału spółki Y nastąpi w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 k.s.h., a oferta objęcia akcji w podwyższonym kapitale spółki Y, po cenie emisyjnej wynoszącej 2 (dwa) zł za akcję, zostanie złożona każdemu z akcjonariuszy w dniu zawarcia niniejszej umowy.
Czy opisana powyżej umowa będzie pociągała za sobą obowiązek w zakresie CIT? Jak ustalić podstawę opodatkowania, jeżeli wystąpi podatek (przychodem byłaby wartość nominalna akcji czy wartość emisyjna) oraz kiedy ewentualnie nastąpi moment uzyskania przychodu dla celów CIT? Czy podwyższenie kapitału spółki Y ma znaczenie dla spółki X?