Pytanie
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody - dalej r.p.w.e.w. - nakłada obowiązek, aby podczas eksploatacji instalacji do ciągłych pomiarów emisji spełniać wymagania normy PN-EN 14181 w zakresie procedury QAL3 od 1 stycznia 2016 r.
Jakie sankcje grożą prowadzącemu instalację w przypadku niedotrzymania tego terminu?