W przedstawionej sytuacji inwestor wykonał urządzenie wodne niezgodnie z warunkami ustalonymi w pozwoleniu wodnoprawnym, co może skutkować cofnięciem pozwolenia wodnoprawnego bez odszkodowania, stosownie do art. 136 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.) – dalej pr. wod. Należy jednak pamiętać, że decyzja wydana na podstawie art. 136 ust. 1 pr. wod. jest decyzją uznaniową i w przypadku, gdy inwestor uzasadni dlaczego dokonał takiej zmiany, a przede wszystkim, gdy taka zmiana nie pogarsza warunków korzystania z wód, nie koliduje z innymi urządzeniami i nie narusza uprawnień osób trzecich ani nie powoduje szkód, to organ może przyjąć wyjaśnienia i nie musi cofać wydanego pozwolenia wodnoprawnego.

Lucyna Osuch-Chacińska