Pytanie
Spółka prowadzi kilka sklepów spożywczo-przemysłowych oraz piekarnię-ciastkarnię. Chce uregulować kwestie dotyczące gospodarki odpadami.
Jakie dokumenty powinna przedkładać spółka i jakim organom z zakresu ewidencji, opłat itp.?
Czy skoro spółka prowadzi piekarnie-ciastkarnie to jest już prowadzącym instalację (piec piekarniczy) i skoro wytwarza pewną ilość odpadów niebezpiecznych (świetlówki, baterie itp.), powinna przedłożyć program gospodarki odpadami niebezpiecznymi?
Czy oprócz przedłożenia staroście programu lub informacji o odpadach, prowadzenia ewidencji odpadów, składania rocznego sprawozdania marszałkowi, spółka powinna przedkładać jakieś inne dokumenty?
Czy oprócz uiszczania u marszałka opłaty za wprowadzanie do powietrza freonu R22, spółka powinna uiszczać inne opłaty na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) - dalej p.o.ś.?
Odpowiedź
odpowiedzi udzielono: 30 stycznia 2012 r.
Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243) - dalej u.o., firma powinna zalegalizować działalność związaną z wytwarzaniem odpadów. Jeżeli w związku z prowadzoną działalnością wytwarzane są niewielkie ilości odpadów niebezpiecznych, wówczas wystarczające będzie przedłożenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania nimi. Tego rodzaju regulacja została dopuszczona w przypadku wytwarzania odpadów niebezpiecznych w ilości do 0,1 Mg rocznie albo powyżej 5 Mg rocznie odpadów innych niż niebezpieczne. Jeżeli odpady niebezpieczne powstają w ilościach przekraczających 100 kg rocznie, wówczas konieczne będzie uzyskanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi. Jak można przypuszczać, w analizowanej sytuacji nie będzie zachodziła konieczność uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów, tego rodzaju decyzja jest bowiem wymagana dopiero wówczas, gdy odpady powstają w związku z eksploatacją instalacji w ilości powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5 tysięcy Mg odpadów innych niż niebezpieczne rocznie. Wprawdzie piec piekarniczy może stanowić instalację w rozumieniu art. 3 pkt 6 p.o.ś., jednak aby zachodziła konieczność uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów, wytwarzanie to musi pozostawać w związku z eksploatacją instalacji. Tymczasem jak wynika z treści pytania, odpady niebezpieczne powstają raczej w związku z eksploatacją budynku, czy urządzeń biurowych, nie zaś pieca piekarniczego.
Po zalegalizowaniu działalności związanej z wytwarzaniem odpadów, posiadacz obowiązany jest do prowadzenia ich ilościowej i jakościowej ewidencji, a także do sporządzania na formularzu zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów oraz o sposobach gospodarowania nimi.
Zgodnie z art. 180 p.o.ś., również eksploatacja instalacji powodująca wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza lub wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi jest dozwolona po uzyskaniu pozwolenia, jeżeli jest ono wymagane. W mojej ocenie, warto byłoby przeanalizować, czy w tym przypadku nie zachodzi konieczność uzyskania pozwolenia na emisję gazów lub pyłów do powietrza lub przynajmniej zgłoszenia instalacji zgodnie z wymaganiami art. 152 p.o.ś., a także czy w analizowanej sytuacji nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.
Opłaty za korzystanie ze środowiska, których wysokość w oparciu o stawki obowiązujące w okresie, w którym korzystanie ze środowiska miało miejsce, ustala we własnym zakresie podmiot korzystający ze środowiska i wnosi je na rachunek urzędu marszałkowskiego.
Podmiot korzystający ze środowiska powinien prowadzić, aktualizowaną co pół roku, ewidencję zawierającą informacje i dane, na podstawie których ustalana jest wysokość opłat (art. 287 p.o.ś.) oraz przedłożyć marszałkowi województwa wykaz zawierający te informacje. Podmioty korzystające ze środowiska, w szczególności zaś eksploatujące instalację, z której emisja wymaga pozwolenia, mają ponadto obowiązek sporządzenia i wprowadzenia raportu rocznego do Krajowej bazy, tzw. raportu KOBIZE, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 130, poz. 1070 z późn. zm.). Raport taki jest składany w terminie do końca lutego za poprzedni rok kalendarzowy, przy czym w celu wprowadzenia raportu, niezbędne jest założenie elektronicznego konta (szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej ).
Jeżeli wyroby piekarniczo-cukiernicze, przed wprowadzeniem do sprzedaży, pakowane są np. w kartoniki, czy folię, warto przeanalizować, czy na przedsiębiorcy nie spoczywają obowiązki wynikające z ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607 z późn. zm.), związane z wprowadzaniem na terytorium kraju produktów w opakowaniach. Przedsiębiorca rozpoczynający działalność polegającą na wytwarzaniu, imporcie lub wewnątrzwspólnotowym nabyciu produktów w opakowaniach, jest obowiązany bez wezwania złożyć zawiadomienie o tym fakcie marszałkowi województwa, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności, a w dalszej kolejności, do zapewnienia odzysku, a w szczególności recyklingu odpadów opakowaniowych.
Anna Nieć