Pytanie pochodzi z Kompasu Księgowo-Kadrowego

Podatnik VAT zawiesił swoją działalność dnia 29.05.2015 r.
 
W maju tego roku mija 2 lata zawieszenia firmy i nie chce kontynuować prowadzenia tej działalności.
 
Jakie obowiązki ma w związku z tym podatnik?
 
 
Odpowiedź
W razie niezłożenia wniosku o wpis do CEIDG informacji o wznowieniu wykonywania działalności, CEIDG wykreśla przedsiębiorcę, a następnie przekazuje drogą elektroniczną informację o tym wykreśleniu m.in. do Centralnego Rejestru Podmiotów - Krajowej Ewidencji Podatników, Głównego Urzędu Statystycznego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
 
Uzasadnienie
Zgodnie z przepisami art. 34 ust. 5 pkt 1 ustawy z 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1829) – dalej u.s.d.g., CEIDG wykreśla przedsiębiorcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni w przypadku niezłożenia wniosku o wpis do CEIDG informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej przed upływem 24 miesięcy od dnia zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.
 
CEIDG przekazuje drogą elektroniczną niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego od dnia wykreślenia przedsiębiorcy z CEIDG, informacje o dokonaniu wspomnianego wykreślenia do Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników, Głównego Urzędu Statystycznego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz do organów, o których mowa w art. 37 ust. 5 u.s.d.g. – chodzi o odpowiednie organy koncesyjne, organy prowadzące rejestry działalności regulowanej oraz organy właściwe do spraw zezwoleń i licencji (art. 34 ust. 8 u.s.d.g.).
Oznacza to, że przedsiębiorca nie musi przekazywać informacji o wykreśleniu go z CEIDG do wspomnianych w pytaniu urzędów i instytucji, skoro obowiązek ten nałożono na CEIDG zgodnie z art. 34 ust. 8 u.s.d.g.
 
Z art. 96 ust. 6 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.) – dalej u.p.t.u., jeżeli podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT zaprzestał wykonywania czynności podlegającej opodatkowaniu, jest on obowiązany zgłosić zaprzestanie działalności naczelnikowi urzędu skarbowego. Zgłoszenie to, na druku VAT-Z, stanowi dla naczelnika urzędu skarbowego podstawę do wykreślenia podatnika z rejestru jako podatnika VAT. W związku z tym, jeśli więc przedsiębiorca był także podatnikiem VAT, wówczas powinien też złożyć takie zawiadomienie.
 
Uwaga! Trzeba pamiętać, że zgodnie z art. 96 ust. 9a pkt 1 u.p.t.u., wykreśleniu z urzędu z rejestru jako podatnik VAT podlega także podatnik, który zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie u.s.d.g. na okres co najmniej 6 kolejnych miesięcy. Przepis ten obowiązuje od 1 stycznia 2017 r., warto więc byłoby sprawdzić w swoim urzędzie skarbowym czy nie doszło już do takiego wykreślenia.
 
Z art. 13 ust. 1 ustawy z 1.12.2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 2024) – dalej nowelizacja, wynika bowiem przepisy art. 96 u.p.t.u. w brzmieniu nadanym nowelizacją stosuje się do zgłoszeń rejestracyjnych złożonych od dnia 1 stycznia 2017 r., ale z wyjątkiem m.in. przepisów art. 96 ust. 9a u.p.t.u.
Ponadto, mimo uzyskania informacji z CEIDG, złożenia wyrejestrowania będzie żądał także ZUS – chodzi tu jednak o wyrejestrowanie samego przedsiębiorcy jako ubezpieczonego oraz zatrudnianych pracowników.