Pytanie
Pracownik zatrudniony na stanowisku przedstawiciela handlowego. Została z nim zawarta umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania oraz po ustaniu stosunku pracy. Zgodnie z zapisami tej umowy po ustaniu stosunku pracy pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości 25% średniego wynagrodzenia otrzymanego za okres ostatnich 4 miesięcy przed ustaniem stosunku pracy, wypłacane w 4 równych ratach płatnych na koniec miesiąca kalendarzowego. W przypadku naruszenia zakazu podejmowania działalności konkurencyjnej przez pracownika po ustaniu stosunku pracy (przez 4 miesiące), pracownik zobowiązany jest do uiszczenia kary umownej.25 lipca 2012 r. pracownik rozwiązał stosunek pracy na mocy porozumienia stron. W miesiącu sierpniu pracodawca wypłacił mu I ratę odszkodowania. W międzyczasie pracodawca dowiedział się, iż pracownik ten podjął zatrudnienie w firmie konkurencyjnej. Pracodawca wystąpił do pracownika o zwrot wypłaconej raty odszkodowania oraz o zapłatę kary umownej za naruszenie zakazu konkurencji. Pracownik stwierdził, iż ratę odszkodowania zwróci natomiast kary umownej za naruszenie zakazu konkurencji nie, gdyż uważa, że przedmiotowa umowa przestała obowiązywać ponieważ pracodawca nie wywiązał się z obowiązku wypłaty odszkodowania na podstawie art. 1012 § 2 k.p.
Czy pracownik ma rację?