Pytanie
Jeżeli miejscem odbywania zajęć w zakresie przygotowania uczniów do uzyskania prawa jazdy kategorii B lub T ma zostać szkoła, a nie wskazany przez szkołę ośrodek szkolenia kierowców, to czy osoba prowadząca tego typu zajęcia ujęte w szkolnym planie nauczania powinna posiadać wymagane kwalifikacje w zakresie programu szkolenia, o którym mowa w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami dalej u.k.p.?
Czy osoba prowadząca tego typu zajęcia oprócz uprawnień, o których mówi ustawa powinna posiadać również uprawnienia do pracy z młodzieżą upośledzoną umysłowo?