Pytanie
Jakie kwalifikacje powinien posiadać nauczyciel prowadzący zajęcia rewalidacyjne z uczniem, który ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci słabo-widzących w szkole masowej lub w klasie integracyjnej?
Z orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej wynika, że uczeń wymaga objęcia dodatkową pomocą w postaci zajęć rewalidacyjnych przeznaczonych na specyficzne problemy edukacyjne związane ze słabo-wzrocznością. Na podstawie badań psychologicznych stwierdzono u ucznia przeciętny rozwój umysłowy w zakresie uzdolnień ogólnych, słowno-pojęciowych oraz praktyczno-wykonawczych. Rozwój poszczególnych funkcji intelektualnych jest jednak nieharmonijny. Jesteśmy szkołą ponadgimnazjalną ogólnodostępną. Organ prowadzący przyznał dwie godziny, które będą się odbywały po lekcjach. Nadmieniam, że szkoła nie zatrudnia nauczyciela posiadającego kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej. Mamy natomiast na etacie nauczyciela pedagoga szkolnego, który ma ukończone: licencjat na kierunku pedagogika w zakresie pedagogiki pracy socjalnej z wychowaniem fizycznym oraz studia magisterskie uzupełniające na kierunku pedagogika.