Pytanie
Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym "wejście w życie planu miejscowego powoduje utratę mocy obowiązującej innych planów zagospodarowania przestrzennego lub ich części odnoszących się do objętego nim terenu".
Jakie kryteria powinny być stosowane do oceny, czy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego utracił moc?
Czy tak sformułowany zapis stanowi skutek ex lege?
Czy potrzebny jest odrębny zapis w uchwale rady gminy wskazujący np. na uchwałę lub uchwały, która (które) traci (tracą) moc obowiązującą i/lub zakres utraty mocy poprzedniego aktu?
Jeśli zapis w nowej uchwale jest wymagany, to jaka powinna być jego treść, np. tylko przywołanie poprzedniej uchwały czy wskazanie na fragmenty treści i/lub załącznika graficznego, które tracą moc?
Jakie są skutki niezachowania takiego wymogu?
Co oznacza zwrot "innych planów" w art. 34 ust. 1 u.p.z.p?
Jakie znaczenie ma art. 34 ust. 1 u.p.z.p. dla zasad techniki prawodawczej?
Czy zwalnia z obowiązku zamieszczania w uchwale przepisów zmieniających i uchylających?