Pytanie
W myśl zapisu art. 41 ust. 8 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych "....Art. 8 Informacje zawarte w raportach, o których mowa w ust. 1-6, płatnik składek przekazuje ubezpieczonemu w podziale na poszczególne miesiące, za rok ubiegły w terminie do dnia 28 lutego roku następnego, na piśmie lub za zgodą ubezpieczonego - w formie dokumentu elektronicznego - w celu ich weryfikacji...".
Czy (a jeśli tak to jakie) istnieją ryzyka po stronie pracodawcy, jeśli pracodawca nie wyśle papierowego dokumentu RMUA tym pracownikom, którzy nie złożyli na piśmie dyspozycji przesyłania rocznego RMUA w formie dokumentu elektronicznego, natomiast pracodawca wskaże pracownikom, że RMUA roczne można wydrukować ze strony internetowej pracodawcy?
W chwili obecnej na portalu kadrowym pracownicy mogą pobrać i wydrukować (z faksymile podpisującego) zarówno pasek miesięczny odpowiadający RMUA miesięcznemu jak i RMUA roczne po zakończeniu każdego roku.