Pytanie
Spółka z o.o. komandytowo-akcyjna (dalej spółka A - akcjonariusze 99% udziału w zysku spółki z o.o. s.k.a.), w której komplementariuszami są spółka z o.o. (spółka B - 0,5% udziału w zysku spółki A, dodatkowo prowadzi sprawy spółki na podstawie umowy spółki) oraz spółka jawna (spółka C - 0,5% udziału w zysku spółki A, wyłączona na podstawie umowy z zarządzania sprawami spółki A).
W spółce A akcjonariusze to X. W spółce B udziałowcy to X i organ - zarząd: X. W spółce jawnej C wspólnicy to X, czyli te same osoby fizyczne.
Komplementariusz (spółka B) prowadzi sprawy spółki, ale to walne zgromadzenie podejmuje uchwały w sprawach: zatwierdzenie i podział zysku, zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa, wybór biegłego rewidenta, wyrażenie zgody na przystąpienie nowego komplementariusza, połączenie, przekształcenie spółki. Dodatkowo podjęcie uchwał wymaga zgody pozostałych komplementariuszy.
Czy w opisanej sytuacji możemy mówić o dominacji spółki B?
Czy istnieje powiązanie (grupa kapitałowa)?
Jaki jest to rodzaj powiązania (spółka z o.o. jest jednostką dominującą, spółka z o.o. s.k.a. jednostką zależną wobec spółki z o.o. i spółka jawna jednostką współzależną)?
Jaki obowiązek powstaje w sporządzaniu sprawozdania finansowego tych jednostek (skonsolidowane sprawozdanie finansowe)?