Pytanie
W czasie przeładunku cement z cystern kolejowych zostaje wtłoczony pod ciśnieniem przy pomocy gumowych węży do cystern samochodowych, a nadmiar powietrza odprowadzany jest na zewnątrz osobnymi wężami gumowymi umieszczonymi pod podwoziem ciężarówek. Gniazda, w których łączone są węże na cysternach, są szczelne, niewiele pyłu cementowego wydobywa się jednak z odprowadzanym z cystern powietrzem. Przeładunek prowadzony jest z ok. 4-5 cystern jednocześnie, co powoduje powstanie niewielkiej chmury pyłu cementowego unoszącej się nad samochodami i taborem kolejowym. Powyższe jest powodem skarg podmiotu posiadającego parking w pobliżu. Jakie działania należy podjąć i czy starosta jest właściwy w powyższej sprawie? Dodać należy, że przeładunek cementu odbywa się na bocznicy kolejowej, w innej miejscowości niż siedziba firmy odbierającej cement.
Czy z uwagi na fakt, że przeładunek odbywa się na bocznicy kolejowej należącej do PKP, właściwym organem do podjęcia działań w powyższej sprawie jest regionalny dyrektor ochrony środowiska?