Pytanie
Na podstawie art. 26 ust. 2 zamawiający przed udzieleniem zamówienia, którego wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, a w tym dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia.
Mając na uwadze treść rozporządzenia w sprawie dokumentów jakich zamawiających może żądać - jakie dokumenty ma przedłożyć wykonawca na wezwanie zamawiającego dla potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z powodów, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 16-20 p.z.p.?