Pytanie
Nauczycielka mianowana w zatwierdzonym projekcie organizacyjnym na rok 2014/2015 obowiązującym do 31 sierpnia 2015 r., w związku z brakiem możliwości zapewnienia jej całego etatu w szkole macierzystej, miała zaplanowane podwyższenie pensum w wymiarze 27/19. Część godzin, w ramach tego podwyższonego pensum, miała realizować w szkole macierzystej, a pozostałe w innej szkole na terenie tej samej gminy, w wymiarze 13/25 (pół etatu pedagoga). W dniu 18 sierpnia 2014 r. nauczycielka dostarczyła zwolnienie lekarskie, które z uwagi na stwierdzoną ciążę, lekarz wypisał do dnia 16 września 2014 r.
Czy w związku z brakiem możliwości podjęcia pracy w dniu 1 września 2014 r. należało anulować zapis w projekcie organizacyjnym szkoły o podwyższonym pensum i wypłacić nauczycielce wynagrodzenie tylko za godziny przewidziane do realizacji w szkole macierzystej, bez powierzenia jej obowiązków pedagoga w innej szkole i uwzględnienia wynagrodzenia za te godziny?
Czy zapis w projekcie organizacyjnym jest obowiązujący przez cały okres przebywania nauczycielki na zwolnieniu lekarskim i powinna mieć wypłacone wynagrodzenie z uwzględnieniem podwyższonego pensum?
Jakie przepisy regulują postępowanie dyrektora w opisanej sytuacji?