W ujęciu nominalnym liczba gotowych mieszkań jest odzwierciedleniem kolejności analizowanych miast pod względem całkowitej oferty. Oznacza to, iż nie występuje sytuacja, w której mniejszy rynek dysponuje bogatszą ofertą ukończonych lokali od większego. Tym niemniej istnieją duże rozbieżności w dostępności takich mieszkań w poszczególnych miastach, wyrażane w ich procentowym udziale w całkowitej ofercie. Relatywnie w najgorszej sytuacji są mieszkańcy Warszawy. Pomimo nominalnie największej liczby gotowych mieszkań, tego typu oferta stanowi zaledwie 18% dostępnej na rynku podaży. Odwrotna sytuacja ma miejsce na najmniejszym z analizowanych rynków, Sopocie. W tym mieście gotowe mieszkania stanowią większość spośród wszystkich oferowanych.

Także w stolicy Górnego Śląska kupujący poszukujący właśnie tego rodzaju ofert nie powinni mieć większych problemów z ich znalezieniem. Mieszkania gotowe odpowiadają tam bowiem za ponad 40% całkowitej oferty. Na w miarę swobodny wybór mogą jeszcze liczyć mieszkańcy Poznania, w którym odsetek ukończonych lokali sięga 36%. Na pozostałych analizowanych rynkach (Kraków, Wrocław, Gdańsk, Łódź, Gdynia) udział gotowych mieszkań kształtował się na koniec 2014 r. w granicach 23-28% całkowitej oferty. Należy wziąć pod uwagę, iż duża część ukończonych mieszkań jest z pewnych względów mało atrakcyjna dla nabywców. Zbyt duża liczba gotowych mieszkań świadczy o niedopasowaniu wielkości oferty do zgłaszanego popytu. Z kolei ich znikoma liczba oznacza, iż rynek jest bardzo chłonny, a oferta trafia w potrzeby poszukujących. Pewny odsetek mieszkań gotowych można uznać za naturalny i wynikający ze strategii sprzedażowych niektórych deweloperów, bądź charakteru niektórych inwestycji.

Źródło: inf. pras. Jarosław Mikołaj Skoczeń, Grupa Emmerson S.A.