Pytanie
Jaki organ jest właściwy w sprawie dotyczącej negatywnego oddziaływania na środowisko przez podmiot, który nie posiada wymaganych pozwoleń i eksploatuje instalację, o której mowa w art. 378 ust. 2a pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1232) - dalej p.o.ś.?