Małżeństwo - użytkownicy wieczyści, którzy posiadają 100/100 udziałów działki oddanej w użytkowanie wieczyste przez gminę, złożyli do tejże gminy wniosek o usunięcie drzewa. Kto jest organem właściwym do wydania zezwolenia na usunięcie przedmiotowego drzewa: wójt (burmistrz, prezydent miasta) czy starosta? Czy w tym przypadku gmina powinna traktować użytkowników wieczystych jak właścicieli nieruchomości i wydać im zezwolenie, czy przesłać wniosek do starosty w oparciu o art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.) - dalej u.o.p., jako organu właściwego w odniesieniu do nieruchomości będących własnością gminy?
Organem właściwym do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa będzie starosta. Oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste nie zmienia statusu gruntu: jest on nadal przedmiotem własności gminy. A zatem wniosek małżonków – użytkowników wieczystych nieruchomości należy przesłać do starosty na zasadzie art. 90 u.o.p. Zawiadomienie o przesłaniu wniosku należy przekazać małżonkom, każdemu z osobna, jako stronom postępowania.
Rozwiązanie z art. 90 u.o.p. polega na tym, że jeśli nieruchomość, z której usuwa się drzewa lub krzewy, na której doszło do zniszczenia drzew lub krzewów, jest własnością gminy, to wtedy – w odniesieniu do zezwoleń, bez względu na to, kto występuje o to zezwolenie (np. dzierżawca nieruchomości, inwestor planujący wycinkę w związku z realizacją inwestycji, użytkownik wieczysty nieruchomości) – następuje przeniesienie właściwości do wydawania zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów, a także opłat i kar z wójta, burmistrza lub prezydenta miasta na starostę. Natomiast gmina nie musi użytkownikom wieczystym wydawać zgody na usunięcie drzew, co zapisano wprost w art. 83 ust. u.o.p. Uprawnienia użytkownika wieczystego określa art. 233 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) - dalej k.c. W doktrynie podaje się, że jeżeli użytkownik wieczysty może korzystać z nieruchomości "z wyłączeniem innych osób", to wyłączenie to obejmuje także właściciela (w tym przypadku gminę). Oznacza to, że zgodę właściciela musi uzyskać np. najemca, dzierżawca, użytkownik (w rozumieniu art. 252 k.c.), ale nie użytkownik wieczysty.

Alicja Brzezińska